• Задача 14. Решение:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int k;
    cin>>k;
    cout<<(!((k+325)%2==1))<<endl;
    return 0;
  }
  

  Задача 15. В решението на задачата се ползва следният алгоритъм:

  1. Цифрите на числото се отделят в променливите c1, c2, c3, като се използва целочислено деление с 10.
  2. Получените цифри се извеждат в обратен ред.

  Решение1:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
   int а,c1,c2,c3;
   cin>>а;
   c1=a/100;
   c2=a/10%10;
   c3=a%10;
   cout<<c3<<c2<<c1<<endl;
   return 0;
  }
  

  Може да се предложи и второ решение, без да се използват помощни променливи. Цифрите на числото последователно се отделят отдясно наляво и се извеждат на екрана.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
   int а;
   cin>>а;
   cout<<(a%10);
   cout<<(a/10%10);
   cout<<(a/100)<<endl;
   return 0;
  }
  

  Задача 16. За решение на задачата могат да се използват променливите c1, c2, c3, c4, в които да се отделят цифрите на даденото четирицифрено число.
  Решение:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    unsigned int а,c1,c2,c3,c4;
    cin>>а;
    c1=a/1000;
    c2=a/100%10;
    c3=a/10%10;
    c4=a%10;
    cout<<”Sum=”<<c1+c2+c3+c4<<’ ‘;;
    cout<<”Pr=”<<c1*c2*c3*c4<<endl;
    return 0;
  }
  

  Задача 17. При решението на задачата първо трябва да се отчете фактът, че въведеното петцифрено число може да надвиши диапазона допустими стойности за типа int. В зависимост от компилатора, който се ползва, трябва да се направи избор кой тип е целесъобразно да се използва – int или long.
  а) Остатъкът от целочислено деление на нечетно число с числото 2 е 1, а на четно число е 0. Следният алгоритъм дава решението на задачата:
  1. Отделят се всички цифри на числото.
  2. Съставя се израз, който представлява сбор на остатъците от делението на всяка цифра на числото с 2.
  3. Стойността на израза е търсеният резултат (броят на нечетните цифри).
  Решение 1:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    unsigned long int а;
    int c1,c2,c3,c4,c5;
    cin>>а;
    c1=a/10000;
    c2=a/1000%10; 
    c3=a/100%10;
    c4=a/10%10;
    c5=a%10;
    cout<<c1%2+c2%2+c3%2+c4%2+c5%2<<endl;
    return 0;
  }
  

  б) Използвайки идеята от подусловие а), може да се намери остатъкът от деление на всяка цифра с числото 2. Полученият резултат е 0 или 1 в зависимост от това дали цифрата е четна или нечетна. При умножение на остатъка от делението със самата цифра може да се получи или цифрата, ако тя е нечетна, или 0, ако е четна. Така се получава сумата на нечетните цифри. А сумата на четните може да се намери като разлика от сумата на всички цифри и сумата на нечетните.
  Решение 2:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    unsigned long int a;
    int c1,c2,c3,c4,c5,sum;
    cin>>a;
    c1=a/10000;
    c2=a/1000%10; 
    c3=a/100%10;
    c4=a/10%10;
    c5=a%10;
    sum=c1+c2+c3+c4+c5;
    cout<<(sum-(c1%2*c1+c2%2*c2+c3%2*c3+c4%2*c4+c5%2*c5));
    return 0;
  }
  

  Забележка: Поради това, че операциите умножение и остатък от деление са с еднакъв приоритет, се налага най-напред да се намери остатъкът от делението и след това да се умножава с цифрата.

  Задача 18. И тук, както в предната задача, трябва да се отбележи, че типът int няма да отговаря на диапазона на входни данни, поради което трябва да се използва long.
  Решение 1:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    unsigned long int a;
    double sum;
    cin>>a;
    sum=a/10000000;
    sum+=a/1000000%10;
    sum+=a/100000%10;
    sum+=a/10000%10;
    sum+=a/1000%10;
    sum+=a/100%10;
    sum+=a/10%10;
    sum+=a%10;
    cout<<sum/8<<endl;
    return 0;
  }
  

  Може да се предложи и второ решение. В него се използва последователно отделяне на последната цифра, натрупването й към сумата и премахването й от числото.
  Решение 2:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    unsigned long int a;
    double sum;
    cin>>a;
    sum=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    a/=10;
    sum+=a%10;
    cout<<sum/8<<endl;
    return 0;
  }
  

  Предлагаме и трето решение, в което вместо стандартния подход с отделяне на цифри се използва символна променлива. Тя служи за последователно въвеждане и обработване на всяка цифра от числото. При обработката цифрата се преобразува от символ в число и се добавя към сумата. Необходимо е променливата sum да бъде от целочислен тип. Защо?
  Решение 3:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    char s;
    int sum;
    cin>>s;
    sum=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cin>>s;
    sum+=s-‘0’;
    cout<<(double)sum/8<<endl;
    return 0;
  }
  

  При извеждането на резултата се прилага преобразуване на променливата sum до реален тип, за да не се изпълни целочислено деление.
  Този подход дава възможност да се обработва n-цифрено число.

  Задача 19. За да се реши задачата, трябва да се използва отделяне на цифра. Най-лесно се отделя последната цифра на цяло число. Затова е удачно даденото число да се умножи по 100 и да се превърне в цяло, като се премахне дробната му част. Така търсената цифра ще бъде последна в полученото число.
  Забележка: При преобразуване от реален в целочислен тип някои компилатори правят закръгляне на резултата. Това може да промени последната цифра, което налага преди преобразуването да се отреже дробната част на числото чрез функцията floor.
  Решение 1:

  #include<iostream>
  #include<cmath>
  #include<iomanip>
  using namespace std;
  int main()
  {
    double a;
    long int b;
    cin>>a;
    a*=100;
    a=floor(a);
    b=a; //Неявно преобразуване на типа
    cout<<setw(5)<<b%10<<endl;
    return 0;
  }	
  

  Недостатъкът на това решение е, че при големи стойности на въведеното реално число a може да се надхвърли диапазонът на цялото число b. Поради тази причина е удачно цялата част на числото да се преобразува в нула по следния начин: a=a-floor(a);.
  Така за окончателно решение се получава:
  Решение 2:

  #include<iostream>
  #include<cmath>
  #include<iomanip>
  using namespace std;
  int main()
  {
    double a;
    int b;
    cin>>a;
    a=a-floor(a);
    a*=100;
    a=floor(a);
    b=a;//Неявно преобразуване на типа
    cout<<setw(5)<<b%10<<endl;
    return 0;
  }
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.