• Задача 8. Решение 1:

  
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,j,a[10][20],n,m,Sum;
    cout<<"брой редове: ";
    cin>>n;
    cout<<"брой колони: ";
    cin>>m;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
      cin>>a[i][j];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<m;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
      cout<<endl;
    }
    cout<<"сборът на елементите от отделните колони:"<<endl;
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      Sum=0;
      for(i=0;i<n;i++)
      Sum=Sum+a[i][j];
      cout<<Sum<<" ";
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 8. Решение 2:

  
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  using namespace std;
  int main()
  {
   int matrix[10][20]={0};
   // Броят на редовете(rows) и колоните(cols) които ще се въведат
   int rows, cols;
   // Въвежда се броя на редовете и колоните
   std::cout << "Input rows: ";
   std::cin >> rows;
   std::cout << "Input cols: ";
   std::cin >> cols;
   std::cout << std::endl;
   // Въвежда се матрицата
   std::cout << "Input matrix:" << std::endl;
   for(int i=0; i<rows; i++) {
     for(int j=0; j<cols; j++) {
       std::cout << "matrix[" << i << "][" << j << "] = ";
       std::cin >> matrix[i][j];
       }
       std::cout << std::endl;
     }
     // Масив за реда със сумите на елементите по колони
     int sumColumns[20]={0};
    // Извежда се матрицата чрез обхождане по редове и същевременно
    //се намират сумите на елементите по колони
    std::cout << "Output matrix:" << std::endl;
    for(int i=0; i<rows; i++) {
      for(int j=0; j<cols; j++) {
        // Извеждат се елементите на матрицата на екрана
        std::cout << setw(11) << matrix[i][j];
        // Увеличава сумата за съответната колона с текущия елемент
        sumColumns[j] += matrix[i][j];
      }
      std::cout << std::endl;
    }
    for(int i=0; i<cols; i++) std::cout << "-----------";
    std::cout << std::endl;
    for(int i=0; i<cols; i++) std::cout << setw(11) << sumColumns[i];
    std::cout << std::endl;
    return 0;
  }
  

  Задача 9. Решение 1:

  
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,j,a[50][60],n,m,Sum;
    cout<<"брой редове: ";
    cin>>n;
    cout<<"брой колони: ";
    cin>>m;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
      cin>>a[i][j];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      Sum=0;
      for(j=0;j<m;j++)
      {
      cout<<a[i][j]<<" ";
      if(a[i][j]%3==0)
      Sum=Sum+a[i][j];
      }
    cout<<Sum<<" ";
    cout<<endl;
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 9. Решение 2:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int matrix[50][60]={0};
  
  	// Броят на редовете(rows) и колоните(cols) 
  	int rows, cols;
  	// Въвежда се броя на редовете и колоните
  	std::cout << "Input rows: ";
  	std::cin >> rows;
  	std::cout << "Input cols: ";
  	std::cin >> cols;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Въвежда се матрицата
  	std::cout << "Input matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  			std::cout << "matrix[" << i << "][" << j << "] = ";
  			std::cin >> matrix[i][j];
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	// Масив за броя на четните елементи по колони
  	int evenNumbersCnt[30]={0};
  
  	// Извежда се матрицата чрез обхождане по редове 
  	// и същевременно се намират минималните елементи
  	std::cout << "Output matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  
  		double Sum = 0;
  		bool foundSum = false;
  
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  
  			// Извеждат се елементите на матрицата 
  			std::cout << setw(11) << matrix[i][j];
  
  			// Проверява дали числото е кратно на 3
  			if( matrix[i][j]%3 == 0 ) {
  				Sum += matrix[i][j];
  				foundSum = true;
  			}
  		}
  		// Извежда се сумата в края на реда, ако има намерена такава
  		if( true == foundSum ) std::cout << " | " << setw(11) << Sum << std::endl;
  		else std::cout << " | " << setw(11) << '-' << std::endl;
  	}
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 10. Решение 1:

  
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,j,a[40][30],n,m,br;
    cout<<"брой редове: ";
    cin>>n;
    cout<<"брой колони: ";
    cin>>m;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
      cin>>a[i][j];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<m;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
      cout<<endl;
    }
    cout<<"броят на нечетните елементи от отделните колони:"<<endl;
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      br=0;
      for(i=0;i<n;i++)
      if(a[i][j]%2!=0) br++;
      cout<<br<<" ";
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 10. Решение 2:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  
  int main()
  {
  	int matrix[40][30]={0};
  
  	// Броят на редовете(rows) и колоните(cols) 
  	int rows, cols;
  	// Въвежда се броя на редовете и колоните
  	std::cout << "Input rows: ";
  	std::cin >> rows;
  	std::cout << "Input cols: ";
  	std::cin >> cols;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Въвежда се матрицата
  	std::cout << "Input matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  			std::cout << "matrix[" << i << "][" << j << "] = ";
  			std::cin >> matrix[i][j];
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	// Масив за броя на четните елементи по колони
  	int evenNumbersCnt[30]={0};
  
  	// Извежда се матрицата чрез обхождане по редове 
  	// и същевременно се намират минималните елементи
  	std::cout << "Output matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  
  			// Извеждат се елементите на матрицата 
  			std::cout << setw(11) << matrix[i][j];
  
  			// Проверява дали числото е нечетно и се увеличава брояча
  			if( matrix[i][j]%2 == 1 ) {
  				evenNumbersCnt[j]++;
  			}
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	for(int i=0; i<cols; i++) std::cout << "-----------";
  	std::cout << std::endl;
  
  	for(int i=0; i<cols; i++) std::cout << setw(11) << evenNumbersCnt[i];
  	std::cout << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 11. Решение 1:

  
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,j,a[10][30],n,m,max;
    cout<<"брой редове: ";
    cin>>n;
    cout<<"брой колони: ";
    cin>>m;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
      cin>>a[i][j];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      max=a[i][0];
      for(j=0;j<m;j++)
      {
      cout<<a[i][j]<<" ";
      if(a[i][j]>max)
      max=a[i][j];
      }
    cout<<max<<" ";
    cout<<endl;
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 11. Решение 2:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  
  int main()
  {
  	int matrix[10][30]={0};
  
  	// Броят на редовете(rows) и колоните(cols) 
  	int rows, cols;
  	// Въвежда се броя на редовете и колоните
  	std::cout << "Input rows: ";
  	std::cin >> rows;
  	std::cout << "Input cols: ";
  	std::cin >> cols;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Въвежда се матрицата
  	std::cout << "Input matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  			std::cout << "matrix[" << i << "][" << j << "] = ";
  			std::cin >> matrix[i][j];
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	// Извежда се матрицата и същевременно търси максималните елемети, 
  	// за да ги изведе на края на реда
  	std::cout << "Output matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  
  		// Декларира се променлива за максималния елемент и се инициализира с
  		// числото от нулевата колона за дадения ред
  		int maxNumber = matrix[i][0];
  
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  
  			// Извежда се матрицата
  			std::cout << setw(11) << matrix[i][j];
  
  			// Търсене на максималния елемент
  			if( matrix[i][j] > maxNumber ) maxNumber = matrix[i][j];
  		}
  
  		// Извежда се максималното число в края на реда
  		std::cout << " | " << setw(11) << maxNumber << std::endl;
  	}
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 12. Решение 1:

  
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,j,a[20][10],n,m,min;
    cout<<"брой редове: ";
    cin>>n;
    cout<<"брой колони: ";
    cin>>m;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
      cin>>a[i][j];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<m;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
      cout<<endl;
    }
    cout<<"минималните елементи от отделните колони:"<<endl;
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      min=a[0][j];
      for(i=1;i<n;i++)
      {
      if(a[i][j]<min)
      min=a[i][j];
      }
    cout<<min<<" ";
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 12. Решение 2:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  
  int main()
  {
  	int matrix[20][10]={0};
  
  	// Броя на редовете(rows) и колоните(cols) 
  	int rows, cols;
  	// Въвежда се броя на редовете и колоните
  	std::cout << "Input rows: ";
  	std::cin >> rows;
  	std::cout << "Input cols: ";
  	std::cin >> cols;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Въвежда се матрицата
  	std::cout << "Input matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  			std::cout << "matrix[" << i << "][" << j << "] = ";
  			std::cin >> matrix[i][j];
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	// Масив за реда на минималните елементи по колони
  	int minColumnNumbers[10];
  
  	// Извежда се матрицата чрез обхождане по редове и същевременно 
  	// се намират минималните елементи
  	std::cout << "Output matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  
  			// Извеждат се елементите на матрицата на екрана
  			std::cout << setw(11) << matrix[i][j];
  
  			// Ако е нулевия ред(i), то minColumnNumbers се инициализира с
  			// елемента от всяка колона(j)
  			if( i == 0 ) {
  				minColumnNumbers[j] = matrix[i][j];
  			}
  			else if(matrix[i][j] < minColumnNumbers[j]) {
  				minColumnNumbers[j] = matrix[i][j];
  			}
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	for(int i=0; i<cols; i++) std::cout << "-----------";
  	std::cout << std::endl;
  
  	for(int i=0; i<cols; i++) std::cout << setw(11) << minColumnNumbers[i];
  	std::cout << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  
  

  Задача 13. Решение 1:

  
  

  Задача 13. Решение 2:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  
  int main()
  {
  	int matrix[10][30]={0};
  
  	// Броя на редовете(rows) и колоните(cols) 
  	int rows, cols;
  	// Въвежда се броя на редовете и колоните
  	std::cout << "Input rows: ";
  	std::cin >> rows;
  	std::cout << "Input cols: ";
  	std::cin >> cols;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Въвежда се матрицата
  	std::cout << "Input matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  			std::cout << "matrix[" << i << "][" << j << "] = ";
  			std::cin >> matrix[i][j];
  		}
  		std::cout << std::endl;
  	}
  
  	// Променлива за минималния максимален елемент
  	int minMxNumber;
  
  	// Извежда се матрицата и същевременно търси максималните елемети, 
  	// за да ги изведе на края на реда;
  	std::cout << "Output matrix:" << std::endl;
  	for(int i=0; i<rows; i++) {
  
  		// Декларира се променлива за максималния елемент и се инициализира с
  		// числото от нулевата колона за дадения ред
  		int maxNumber = matrix[i][0];
  
  		for(int j=0; j<cols; j++) {
  
  			// Извежда се матрицата
  			std::cout << setw(11) << matrix[i][j];
  
  			// Търсене на максималния елемент
  			if( matrix[i][j] > maxNumber ) maxNumber = matrix[i][j];
  		}
  
  		// Извежда се максималното число в края на реда
  		std::cout << " | " << setw(11) << maxNumber<< std::endl;
  
  		if( 0 == i) minMxNumber = maxNumber;
  		else if( maxNumber < minMxNumber ) minMxNumber = maxNumber;
  	}
  
  	std::cout << std::endl;
  	std::cout << "Min number from all max numbers of row is: " << minMxNumber << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 14. Решение 1:

  
  

  Задача 14. Решение 2:

  
  

  Задача 15. Решение 1:

  
  

  Задача 15. Решение 2:

  
  

  Задача 16. Решение 1:

  
  

  Задача 16. Решение 2:

  
  

  Задача 17. Решение 1:

  
  

  Задача 17. Решение 2:

  
  

  Задача 18. Решение 1:

  
  

  Задача 18. Решение 2:

  
  

  Задача 19. Решение 1:

  
  

  Задача 19. Решение 2:

  
  

  Задача 20. Решение 1:

  
  

  Задача 20. Решение 2:

  
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *