• Задача 5.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  unsigned int fibonachi(unsigned int n, unsigned int *foudned);
  
  int main()
  {
  	int k, n;
  
  	std::cout << "Input k: ";
  	std::cin >> k;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Масив, в който ще се запомнят намерените числа
  	unsigned int foudnedArray[5000] = {0};
  
  	for( int i=1; i<=k; i++ ) {
  		std::cout << "fibonachi(" << i << "): " << fibonachi(i, foudnedArray) << std::endl;;
  	}
  
  	return 0;
  }
  
  unsigned int fibonachi(unsigned int n, unsigned int *foudned)
  {
  	// Ако е 1-то или 2-то число на фибоначи (условие за край)
  	if( n <= 2 ) return 1;
  
  	// Ако числото вече е било намерено(условие за край)
  	if( foudned[n] > 0 ) return foudned[n];
  
  	// Променлива, в която се запомня търсеното число
  	unsigned int fibonachiNum;
  
  	// Прави се рекурсивно извикване, за да се намери числото
  	fibonachiNum = fibonachi(n-1, foudned) + fibonachi(n-2, foudned);
  
  	// Запомня намереното n-то число на съответната позиция в масива
  	foudned[n] = fibonachiNum;
  
  	return fibonachiNum;
  }
  

  Задача 6.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  unsigned int factoriel(unsigned int n);
  
  int main()
  {
  	unsigned int a, b;
  
  	do {
  		std::cout << "Input a: ";
  		std::cin >> a;
  		std::cout << "Input b: ";
  		std::cin >> b;
  		std::cout << std::endl;
  
  		if( b > a && a >= 0 ) break;
  
  		std::cout << "Incorect values for a,b!" << std::endl;
  
  	} while(true);
  
  	unsigned long long int result;
  
  	result = (factoriel(a) + factoriel(b) ) / (b - a);
  
  	std::cout << "R = (" << a << "!+" << b << "!)/(" << b << " − " << a << ") = " << result << std::endl;;
  
  	return 0;
  }
  
  unsigned int factoriel(unsigned int n)
  {
  	// Ако n е 1 или 0, то стойността е 1 (условие за край)
  	if( n < 2 ) return 1;
  
  	return n*factoriel(n-1);
  }
  

  Задача 7.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  double pow_rec(double a, int n);
  
  int main()
  {
  	unsigned int a, b, c, k, p, r;
  
  	std::cout << "Input a: ";
  	std::cin >> a;
  	std::cout << "Input b: ";
  	std::cin >> b;
  	std::cout << "Input c: ";
  	std::cin >> c;
  	std::cout << "Input k: ";
  	std::cin >> k;
  	std::cout << "Input p: ";
  	std::cin >> p;
  	std::cout << "Input r: ";
  	std::cin >> r;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Променливи, в които ще се изчислят числителя и знаменателя
  	double numerator, denumerator;
  
  	numerator	= pow_rec(a+b, k);
  	denumerator	= pow_rec(a, p) - pow_rec(c, r);
  
  	// Проверява се знаменателя да не е нула
  	if( 0 == denumerator ) {
  		std::cout << "Denominator (a^p − c^r) = (" << a << "^" << p << "-" << c << "^" << r << ") = 0 !"
  				 << std::endl;
  	}
  	else {
  		std::cout << "R = (a + b)^k / (a^p − c^r) = "
  				 << "(" << a << "+" << b << ")^" << k // числителя
  				 << " / "
  				 << "(" << a << "^" << p << "-" << c << "^" << r << ")" // знаменателя
  				 << " = " << numerator/denumerator << std::endl;
  	}
  
  	return 0;
  }
  
  /**
   * Намира степента на a ^ n
   *
   * @param double a
   * @param int n
   * @return double
   */
  double pow_rec(double a, int n)
  {
  	if( n == 0 ) return 1.0;
  	if( n < 0 ) return 1/pow_rec(a, -n);
  
  	return (double)(a*pow_rec(a, n-1));
  }
  
  

  Задача 8.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int nod_rec(int a, int b);
  
  int main()
  {
  	unsigned int n;
  
  	std::cout << "Input n: ";
  	std::cin >> n;
  	std::cout << std::endl;
  
  	int nod;
  	for (int i=0; i<n; i++) {
  
  		int num;
  		do {
  			std::cout << "Input number " << i+1 << ": ";
  			std::cin >> num;
  
  			if( 0 != num ) break;
  
  			std::cout << "Number can not be 0! " << std::endl;
  		}
  		while(true);
  
  		if( num < 0 ) num = -num;
  
  		if( 0 == i) {
  			nod = num;
  		}
  		else {
  			nod = nod_rec(nod, num);
  		}
  	}
  
  	std::cout << "NOD = " << nod << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  
  /**
   * Намира НОД(a,b)
   *
   * @param int a
   * @param int b
   * @return int
   */
  int nod_rec(int a, int b)
  {
  	if( a == b ) return a;
  
  	if( a > b ) return nod_rec(b, a-b);
  	else return nod_rec(a, b-a);
  }
  

  Задача 9.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void inputNumbers(int *numbers, int &size);
  
  bool binary_check(int number);
  
  int main()
  {
  	int numbers[90], numbersCnt;
  
  	// Въвежда числата
  	inputNumbers(numbers, numbersCnt);
  
  	for(int i=0; i<numbersCnt; i++){
  		if( numbers[i] > 0 && binary_check(numbers[i]) ){
  			std::cout << numbers[i] << " ";
  		}
  	}
  
  	std::cout << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  
  /**
   * Въвежда масива с числата
   *
   * @param int[] numbers
   * @param int cnt
   * @return void
   */
  void inputNumbers(int *numbers, int &cnt)
  {
  	std::cout << "Input numbers size: ";
  	std::cin >> cnt;
  	std::cout << std::endl;
  
  	int i=0, *pNumbers;
  	pNumbers = numbers;
  	while(i<cnt) {
  		std::cout << "numbers[" << i << "] = ";
  		std::cin >> *pNumbers++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  }
  
  /**
   * Намира НОД(a,b)
   *
   * @param int a
   * @param int b
   * @return int
   */
  bool binary_check(int number)
  {
  	if( 0 == number ) return true;
  
  	if( number%2 == 1 ) {
  		return !binary_check(number/2);
  	}
  	return binary_check(number/2);
  }
  

  Задача 10.

  #include <iostream>
  #include <cmath>
  
  using namespace std;
  
  bool is_prime_rec(unsigned number, unsigned divisor);
  
  int main()
  {
  	int intervalBegining, intervalEnd;
  
  	std::cout << "Input begining number for interval:";
  	std::cin >> intervalBegining;
  	std::cout << "Input end number for interval:";
  	std::cin >> intervalEnd;
  	std::cout << std::endl;
  
  	if( intervalBegining > intervalEnd ) {
  		std::cout << "Error input:\nEnd of interval muss be greater then the begining!\n";
  	}
  
  	while( intervalBegining <= intervalEnd ){
  
  		if( intervalBegining >= 2 ) {
  			unsigned divisor = sqrt(intervalBegining);
  			if( is_prime_rec(intervalBegining, divisor) ) {
  				std::cout << intervalBegining <<", ";
  			}
  		}
  		intervalBegining++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  
  
  /**
   * Намира дали дадено естествено число е просто
   *
   * @param unsigned number
   * @param unsigned divisor
   * @return bool
   */
  bool is_prime_rec(unsigned number, unsigned divisor)
  {
  	// Проверка за коректност на данните
  	if( number < 2 || divisor < 1 ) return false;
  
  	// Ако делителят е станал 1-ца, без да е делил числото, то е просто
  	if( 1 == divisor ) return true;
  
  	// Ако текущият делител дели числото, то не е просто и връща false
  	// В противен случай се връща стойността от същата функция, извикана
  	// със стойност за делителя, намалена с единица
  	if( number%divisor == 0 ) {
  		return false;
  	}
  	else {
  		return is_prime_rec(number, divisor-1);
  	}
  }
  
  

  Задача 11.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void inputNumbers(int *numbers, int &size);
  
  double sum_even_indexes_rec(int *numbers, int size, int currentPos);
  
  int main()
  {
  	int numbers[90], size;
  
  	// Въвежда числата
  	inputNumbers(numbers, size);
  
  	// Ако размерността (брояt на елементите) на масива е по-малко от 2, то няма четни индекси
  	if( size < 2 ) {
  		std::cout << "Not found even indexes!" << std::endl;
  		return 0;
  	}
  
  	// Рекурсивното извикване започва с индекс 2
  	std::cout << "Sum even indexes: " << sum_even_indexes_rec(numbers, size, 2);
  	std::cout << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  
  /**
   * Въвежда масива с числата
   *
   * @param int[] numbers
   * @param int size
   * @return void
   */
  void inputNumbers(int *numbers, int &size)
  {
  	std::cout << "Input numbers size: ";
  	std::cin >> size;
  	std::cout << std::endl;
  
  	int i=0, *pNumbers;
  	pNumbers = numbers;
  	while(i<size) {
  		std::cout << "numbers[" << i << "] = ";
  		std::cin >> *pNumbers++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  }
  
  /**
   * Намира сумата на елементите на масива с четни индекси и я връща като резултат
   *
   * @param int numbers (указател към масива с числата)
   * @param int size (размерността на масива)
   * @param int shift (задава отместването към съответния четен индекс)
   * @return double
   */
  double sum_even_indexes_rec(int *numbers, int size, int shift)
  {
  	if( shift >= size ) return 0.0;
  
  	return *(numbers+shift) + sum_even_indexes_rec(numbers, size, shift+2);
  }
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *