• Задача 7. Решението на задачата изисква да се въведат данни от клавиатурата, след което да се запишат във файл.

  За въвеждане на данните от клавиатурата са нужни съответни променливи, в които те да се съхранят. Тъй като единствената обработка на данните е те да бъдат записани във файл, то всички те могат да се представят като низ.. Така може да се използва само една променлива от тип низ, в която да се въвежда съответната стойност от клавиатурата, след което тази стойност да се записва във файла. Следващата стойност се записва в същата променлива и отново се записва във файла, и т.н.

  Данните за всеки човек се въвеждат на един ред, разделени с интервал.

  Решение:

  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    char str[21]; /*Въвеждането се извършва 
    само в една низова променлива*/
    ofstream file_out; //Файлова променлива за запис
    int i;
    file_out.open("MyFile.txt");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
     cin>>str;
     //Въвежда в file_out второто поле до срещане на интервал
     file_out<<str<<" ";
     cin>>str;
     //Въвежда в file_out третото поле до срещане на интервал
     file_out<<str<<" ";
     cin>>str;
     //Въвежда в file_out четвъртото поле
     file_out<<str<<'\n';
    }
    file_out.close();
    return 0;
  }
  

  Задача 8. В задачата е необходимо да се отворят два файла. Първият от тях (MyFile.txt) ще се ползва за четене, а вторият – за запис (MyFile1.txt). Както в предходната задача, и тук ще се ползва една низова променлива, в която ще се записва всяка стойност от първия файл, след което тази стойност ще се записва във втория файл.

  Решение:

  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    char str[21];
    ofstream file_out;
    ifstream file_in;
    int i;
    //Отваряне на файл за четене на данните
    file_in.open("MyFile.txt");
    //Отваряне на файл за запис, в който се копират данните
    file_out.open("MyFile1.txt");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
      //Копиране на името
      file_in>>str;
      file_out<<str<<" ";
      //Копиране на презимето
      file_in>>str;
      file_out<<str<<" ";
      //Копиране на фамилията
      file_in>>str;
      file_out<<str<<" ";
      //Копиране на ЕГН
      file_in>>str;
      file_out<<str<<'\n';
    }
    //Затваряне на двата файла
    file_in.close();
    file_out.close();
    cout<<”Копирането завърши.”;
    return 0;
  }
  

  Задача 9. Задачата може да се реши по няколко начина. Едно от решенията е следното:

  1) Дефинира се структура Book.

  2) Въвежда се броят на книгите.

  3) Данните за всяка книга се въвеждат последователно в масив от тип Book.

  4) Отваря се файл за запис и в него се записват всички книги от масива, след което файлът се затваря.

  5) От клавиатурата се въвежда ISBN номер.

  6) Файлът се отваря за четене. В цикъл се извличат последователно всички елементи (всички полета на елемент от тип Book). За всеки запис се извършва сравнение на ISBN номера с този, въведен от клавиатурата. Когато се намери съвпадение на номерата, цикълът се прекратява.

  7) Проверява се стойността на брояча. Ако тази стойност е по-малка от броя на книгите, то е намерена книга, съответстваща на въведения ISBN номер. Извежда се подходящо съобщение. В противен случай се извежда съобщение, че не е намерена такава книга.

  Решение:

  
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  #include <string>
  using namespace std;
  struct Book
  {
    char title[51];
    char author[51];
    double price;
    char ISBN_num[16];
  };
  int main()
  {
    Book books[50];
    int i,n;
    cout<<”Въведи брой книги:”;
    cin>>n;
    //Въвеждане на книгите в масива books
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cin.get();
      cout<<”Заглавие:”;
      cin.getline(books[i].title,51);
      cout<<”Автор:”;
      cin.getline(books[i].author,51);
      cout<<”Цена:”;
      cin>>books[i].price;
      cout<<”ISBN номер:”;
      cin>>books[i].ISBN_num;
    }
    ofstream file_out;
    //Отваряне на файл за запис, в който се копират данните
    file_out.open("file_1.txt");
    //Въвеждане на книгите във файла
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      file_out<<books[i].title<<’\n’;
      file_out<<books[i].author<<’\n’;
      file_out<<books[i].price<<’\n’;
      file_out<<books[i].ISBN_num<<’\n’;
    }
    //Затваряне на файла
    file_out.close();
    char buf_str[51],isbn[16];
    double buf;
    ifstream file_in;
    //Отваряне на файл за четене
    file_in.open("file_1.txt");
    cout<<”Въведи ISBN номер:”;
    cin>>isbn;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      file_in.getline(buf_str,51);
      file_in.getline(buf_str,51);
      file_in>>buf;
      file_in>>buf_str;
      if(strcmp(buf_str,isbn)==0)break;
    }
    if(i<n)cout<<”Yes”<<endl;
    else cout<<”No”<<endl;
    file_in.close();
    return 0;
  }
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *