• Задача 5.

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  double factoriel(unsigned int num);
  
  int main()
  {
  	int n, m, k;
  	cout << "n = ";
  	cin >> n;
  	cout << "m = ";
  	cin >> m;
  	cout << "k = ";
  	cin >> k;
  	double result;
  	cout<<factoriel(m)<<endl;
      cout<<factoriel(n)<<endl;
      cout<<factoriel(k)<<endl;
  	result = ( factoriel(m) + factoriel(n) + factoriel(k) )/( factoriel(5) + factoriel(3) );
  	cout << "(n!+m!+k!):(3!+5!) = " << result << endl;
  	return 0;
  }
  
  double factoriel(unsigned int num)
  {
  	if( 0 == num ) return 1;
  	double mult = 1;
  	do {
  		mult*=num;
  	}
  	while(--num);
  	return mult;
  }
  

  Задача 6.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  double Area(double a, double b, double &P, double &S);
  
  int main()
  {
  	double a1, b1, a2, b2, Area1, Area2, P1, P2;
    cout << "Vyvedete stranite na vynshniq pravoygylnik:"<<endl;
  	cout << "a1 = ";
  	cin >> a1;
  	cout << "b = ";
  	cin >> b1;
    cout << "Vyvedete stranite na vytreshniq pravoygylnik:"<<endl;
  	cout << "a2 = ";
  	cin >> a2;
  	cout << "b2 = ";
  	cin >> b2;
  	Area (a1, b1, P1, Area1);
  	Area (a2, b2, P2, Area2);
  	cout << "Liceto na ocvetenata chast = " << Area1 - Area2 << endl;
  	cout << "Obikolkata na ocvetenata chast = " << P1 + P2 << endl;
    return 0;
  }
  
  double Area(double a, double b, double &P, double &S)
  {
  	P = 2 * a + 2 * b;
  	S = a * b;
  }
  

  Задача 7.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  double fib(int n);
  
  int main()
  {
  	int k,f,i;
    cout << "k = ";
  	cin >> k;
  	i=1;
  	while (fib(i)<=k)
  	{
    
      cout<<fib(i)<<endl;
      i++; 
    }
    return 0;
  }
  
  double fib(int n)
  {
    double a1, a2, a3;
  	a1=1;
  	a2=1;
  	if (n==1 || n==2) return 1;
  	if (n==3) return 2;
  	for (int i=3; i<=n; i++)
  	{
      a3= a1+a2;
      a1=a2;
      a2=a3;
  	}
  	return a3;
  }
  

  Задача 8.

  #include<iostream>
  //#include<cmath>
  using namespace std;
  double f1(double a,int n)
  {
    if (n==0) return 1;
    if (n>0) return a*f1(a,n-1);
    if (n<0) return 1.0/f1(a,-n);
  }
  int main()
  {
   double p,q,k,r,A;
   cout<<"p=";
   cin>>p;
   cout<<"k=";
   cin>>k;
   cout<<"q=";
   cin>>q;
   cout<<"r=";
   cin>>r;
   A=(f1(p,k)-f1(q,r))/2;
   cout<<"A="<<A<<endl;
  return 0;
  }
  
  

  Задача 9.

  #include<iostream>
  #include<cmath>
  using namespace std;
  int f1(double a,double b,double c, double &x1, double &x2)
  {
   if (a==0)
    if (b==0)
      if (c==0) 
      {
        cout<<"Всяко х е решение"<<endl;
        return 0;
      }
      else
      {
        cout<<"Няма решение"<<endl;
        return 0;
      }
    else
    {
      cout<<"x = "<<-c/b<<endl;
      return 0;
    }
  else
  {
   double D;
   D=b*b-4*a*c;
   if (D<0)
   {
     cout<<"Няма реални корени"<<endl;
     return 0;
   }
   else
   {
   x1=(-b-sqrt(D))/(2*a);
   x2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
   return 1;
   }
  }
  }
  int main()
  {
   double A,a,b,c,x1,x2,rez;
   cout<<"a=";
   cin>>a;
   cout<<"b=";
   cin>>b;
   cout<<"c=";
   cin>>c;
   rez=f1(a,b,c,x1,x2);
   if (rez==1)
   {
   A=x1+2*x2;
   cout<<"A="<<A<<endl;
   }
   else 
   cout<<"Изразът не може да получи стойност"<<endl;
  return 0;
  }
  
  
  

  Задача 10.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  double fNOD(int a,int b)
  {
    while(a!=b)
    if(a>b)a=a-b;
    else b=b-a;
    return a;
  }
  int main()
  {
   double A,a,b,c,d;
   cout<<"a=";
   cin>>a;
   cout<<"b=";
   cin>>b;
   cout<<"c=";
   cin>>c;
   cout<<"d=";
   cin>>d;
   A=fNOD(a,b)+2*fNOD(c,d);
   cout<<"A="<<A<<endl;
  return 0;
  }
  

  Задача11.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  double fNOD(int a,int b)
  {
    while(a!=b)
    if(a>b)a=a-b;
    else b=b-a;
    return a;
  }
  int main()
  {
   double NOK,a,b,c,d;
   cout<<"a=";
   cin>>a;
   cout<<"b=";
   cin>>b;
   NOK=(a*b)/fNOD(a,b);
   cout<<"NOK(a,b)="<<NOK<<endl;
  return 0;
  }
  
  

  Задача 12.

  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  double fNOD(int a,int b)
  {
    while(a!=b)
    if(a>b)a=a-b;
    else b=b-a;
    return a;
  }
  int main()
  {
   int i,mas[20];
   for(i=0;i<20;i++)
   {
    cout<<"mas["<<i<<"]=";
    cin>>mas[i];
  
   }
   int p=fNOD(mas[0],mas[1]);
   for(i=2;i<20;i++)
   {
     p=fNOD(p,mas[i]);
   }
   cout<<"NOD="<<p<<endl;
  return 0;
  }
  
  

  Задача 13.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int f1(double a,double b,double c)
  {
    if(a<b+c && b<c+a && c<a+b) return 1;
    else return 0;
  }
  void f2(double a,double b,double c)
  {
    if(a==b && b==c) cout<<"ravnostranen";
    else
    if (a==b || b==c || c==a) cout<<"ravnobedren";
    else
    cout<<"raznostranen";
  }
  int main()
  {
    int n,i,j,a[50][3],k;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
      cin>>a[i][j];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<a[i][0]<<" "<<a[i][1]<<" "<<a[i][2]<<endl;
      k=f1(a[i][0],a[i][1],a[i][2]);
      if(k==1)
      {
        cout<<"Yes ";
        f2(a[i][0],a[i][1],a[i][2]);
      }
      else
      cout<<"No ";
      cout<<endl;
    }
  return 0;
  }
  
  

  Задача 14.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  void InputArray(int k,int arr[])
  {
  for(int i=0;i<k;i++)
  {
    cout<<"arr["<<i<<"]=";
    cin>>arr[i];
  }
  }
  void DisplayArray(int k,int arr[])
  {
    for(int i=0;i<k;i++) cout<<arr[i]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  void BinaryCode(int p)
  {
    if(p<2) cout<<1;
    else
    {
      BinaryCode(p/2);
      cout<<p%2;
    }
  }
  int main()
  {
   int i,n,mas[30];
   cin>>n;
   InputArray(n,mas);
   DisplayArray(n,mas);
   for(i=0;i<n;i++)
   {
     BinaryCode(mas[i]);
     cout<<" ";
   }
  return 0;
  }
  

  Задача 15.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  void InputArray(int k,int arr[])
  {
  for(int i=0;i<k;i++)
  {
    cout<<"arr["<<i<<"]=";
    cin>>arr[i];
  }
  }
  void DisplayArray(int k,int arr[])
  {
    for(int i=0;i<k;i++) cout<<arr[i]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  int Sum(int p)
  {
    int ost,s=0;
    while(p!=0)
    {
      ost=p%10;
      p=p/10;
      s=s+ost;
    }
    return s;
  }
  int main()
  {
    int i,n,A[40],B[40];
    cin>>n;
    InputArray(n,A);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      B[i]=Sum(A[i]);
    }
    DisplayArray(n,B);
    return 0;
  }
  

  Задача 16.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  void InputArray(int k,int arr[])
  {
  for(int i=0;i<k;i++)
  {
    cout<<"arr["<<i<<"]=";
    cin>>arr[i];
  }
  }
  void DisplayArray(int k,int arr[])
  {
    for(int i=0;i<k;i++) cout<<arr[i]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  int Mul(int p)
  {
    int ost,s=1;
    while(p!=0)
    {
      ost=p%10;
      p=p/10;
      s=s*ost;
    }
    return s;
  }
  
  void SortArray(int k,int *q)
  {
    int temp;
    for(int i=0;i<k-1;i++)
    for(int j=0;j<k-i-1;j++)
    if(*(q+j)>*(q+j+1)) 
    {
      temp=*(q+j);
      *(q+j)=*(q+j+1);
      *(q+j+1)=temp;
    }
  }
  
  int main()
  {
    int i,n,A[40],B[40],f,m=0;
    cin>>n;
    InputArray(n,A);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      f=Mul(A[i]);
      if (f%3==0) {
              B[m]=f; 
              m++;
            }
    }
    SortArray(m,B);
    DisplayArray(m,B);
    return 0;
  }
  
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *