Информатика
   
Низове

Работа с текстове

Въведение

В състезателното програмиране често се налага да се решават задачи, които обработват текстове. За съхраняване и обработка на текстове се използва масив от символен тип, или иначе казано символен низ.

Деклариране на низове

а) синтаксис:
char <име на променлива>[<брой знаци>]
Тук <име на променлива> е произволен идентификатор, а <брой знаци> е произволно цяло число, което показва колко символи максимално може да съдържа стринга.

б) семантика:
Заделя се памет за толкова променливи от тип char, колкото са указани в [<брой знаци>]. Адресът на първия от тези елементи се присвоява на името на масива. Достъпът до всеки един от елементите на масива се осъществява с името на масива и неговия индекс, поставен в скоби.

Трябва да се отбележи, че всеки низ завършва със задължителен знак за край на низ ‘/0’ и при деклариране е необходимо да се предвиди място за този знак.

Например:

char niz[50]; /*декларира стринг с име niz, в който могат да се съхранят максимално 49 символа. (един символ се заделя за знак за край на низ)*/