Информатика
   
Низове
Въвеждане и извеждане на стрингове

a) използване на потоците от iostream.h
Стринговете могат да се въвеждат и извеждат само с един оператор като прости променливи. За целта се използват операторите cin и cout .
Например
cin>>niz; //въвежда стринга niz
cout<<niz; // извежда стринга niz

При описаното въвеждане потокът спира при срещане на интервал, знак за табулация или знак за нов ред.


б) въвеждане на ред
Понякога може да се наложи в стринга да бъдат записани няколко думи или цял ред. Тогава можем да използваме оператора-функция getline, който има следния синтаксис:


cin.getline(<идентификатор>,<цялочисло>,<знак>;


Като първи параметър се използва име на променлива-стринг. В качеството на втори параметър се записва число, което показва максималния брой знаци, които могат да бъдат прочетени в стринга (обикновенно това е същия брой, който е описан в декларацията на масива). Последният параметър показва кой знак ще се използва за прекъсване на четенето на стринга. При липса на този параметър се приема че четенето свършва при вход на знак за нов ред ‘\n’.
Ако искаме да прочетем изречение до знак ‘.’ да го запишем в стринга niz това ще стане по следния начин:
cin.getline(niz,50,’.’);